Nimi ja kotipaikka

1 Yhdistyksen nimi on Imatran Tietojenkäsittely-yhdistys ja sen kotipaikka on Imatran kaupunki

Tarkoitus ja toimintamuodot
2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia automaattisen tietojenkäsittelyn parissa työskentelevien yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä ja tukea näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistää ATK:n mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä. Tämä edellyttää menetelmien, ohjelmistojen ja laitteistojen kehittämistä, tutkimuksen ja käytännön vuorovaikutuksen aikaansaamista sekä talouselämän, hallinnon ja tieteen alalla.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole toiminnallaan tuottaa siihen osallistuville voittoa eikä välitöntä taloudellista ansiota. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

3 Yhdistyksessä voi olla liikejäseniä ja henkilöjäseniä. Liikejäseniksi voi johtokunta hakemuksesta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseneksi voidaan niinikään hakemuksesta johtokunnan päätöksellä hyväksyä

a) yksi kunkin liikejäsenen nimeämä henkilö

b) muu henkilö, joka työssään joutuu läheisesti tekemisiin automaattisen tietojenkäsittelyn kanssa

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Liikejäsenen jäsenmaksuna yhdistys voi periä Tietotekniikan Liitto Ry:n perimän maksun. Edellä 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen liikejäsenen jäsenmaksuun, jonka palveluksessa hän on.

Johtokunta

5 Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3 – 7 muuta jäsentä. Samassa yhteydessä valitaan johtokunnan 2 varajäsentä.

Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena.

Kuitenkin edellisessä momentissa tarkoitettu johtokunnan jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolmea perättäistä toimikautta.

Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

6 Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta

a) edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia

b) kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä esitettävät asiat

c) valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten nuodattamista

d) hoitaa yhdistyksen taloutta

e) on oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä

f) laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset

g) laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

h) toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai johtokunnan valtuuttama hallituksen jäsen kaksi yhdessä tai joku heistä johtokunnan siihen määrämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

Yhdistyksen kokoukset

8 Yhdistys kutsutaan koolle jäsenille johtokunnan toimesta vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli vähintään 1/10 liikejäsenistä tai 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus on yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

9 Yhdistyksen syyskokous pidetään syyskuun 1. ja joulukuun 15. päivien välisenä aikana ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

a) johtokunnan esitys seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi

b) vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

c) valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja 3 – 7 muuta jäsentä sekä 2 varajäsentä

d) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä

e) valitaan yhdistyksen edustajat Tietotekniikan Liitto Ry:n kokouksiin

f) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokoukseen käsiteltäviksi

10 Yhdistyksen kevätkokous pidetään ennen 15. päivää maaliskuuta ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

a) esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilit ja tarkastajien lausunto

b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

c) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta

d) käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi.

11 Kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Liikejäsenen äänivaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttää 3. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai liikejäsenen siihen laillisesti valtuuttama edustaja. Sääntöjen 3. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenellä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa ratkaisee arpa.

Yhdistyksen tilien hoito

12 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava yhdistyksen tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

13 Tilintarkastajien tulee helmikuun 15. päivään mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta.

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

14 Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi vähintään 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä.

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä sekä päätöksen vahvistaminen vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

15 Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistykselle, jonka tarkoitus vastaa purkautuvan yhdistyksen tarkoitusta tai on tätä tarkoitusta lähellä.

Muut määräykset

16 Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.